ArdayKaal

ArdayKaal Waa Wehelka Ardaykga!
Log in using your account on:

Ku Soo Dhawoow

ArdayKaal waxaa hirgelisay hay'adda horumarinta waxbarashada ee EdTech Somalia. Wixii faahfaahin ah fadlan soo wac 0612922227 / 0612922228  ama nagal soo xiriir facebook.com/ardaykaal (Send Message)